Poland

IBCS Poland

IBCS Poland Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz - Poland
e-mail: ibcs@ibcs.pl
phone: +48 18 44 21 666
www.ibcs.pl

IBCS Poland realises IT projects that facilitate the effectiveness of logistics, warehouse processes and sales. The employees form a competence Centre – one of the biggest in Poland – in the field of logistics and mobile IT solutions, offering the highest quality of consulting in the following areas:

 • warehouse management software (WMS and warehouse management voice systems),
 • monitoring systems for processes and goods flow at the production line,
 • solutions for managing processes in chains – retail and wholesale,
 • IT systems for supporting field work, service workers or renovation workers, managing the work of service centre workers or maintenance and renovation teams, support for sales representatives and institutions from different market sectors,
 • installation of WLAN networks,
 • use of RFID technology to monitor logistic processes and machine parameters,
 • labelling warehouses and production halls, goods, multipacks, components, etc.

IBCS Poland realizuje projekty informatyczne zapewniające poprawę skuteczności procesów logistycznych, magazynowych i sprzedaży. Pracownicy firmy tworzą - jeden z największych w Polsce - ośrodek kompetencyjny w obszarze logistyki i informatycznych rozwiązań mobilnych, oferujący najwyższy poziom doradztwa w zakresie:

 • oprogramowania do zarządzania magazynami (systemy WMS i systemy głosowe do zarządzania procesami magazynowymi),
 • systemów monitorowania procesów i przepływu towarów na liniach produkcyjnych,
 • rozwiązań do zarządzania procesami zachodzącymi na hali sprzedaży w sieciach handlowych - detalicznych i hurtowych,
 • systemów informatycznych do wspierania pracy w terenie przedstawicieli handlowych, serwisantów lub zespołów remontowych, a także pracowników mobilnych firm i instytucji z różnych sektorów rynkowych,
 • instalacji bezprzewodowych sieci WLAN,
 • wykorzystania technologii RFID do monitorowania procesów logistycznych i parametrów pracy urządzeń,
 • znakowania magazynów i hal produkcyjnych, towarów, opakowań zbiorczych, podzespołów, etc.